INFORMACJA 

przez admin

INFORMACJA 
o zapotrzebowaniu na stanowisko specjalisty
ds. księgowości, płac i kadr w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojanowie


1.    Nazwy i adresy jednostek : Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie przy ul. Strażackiej 1.
                  
2. Stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem :

Wymagania niezbędne:

a) Spełnienie wymagań  zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

b) obywatelstwo polskie,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

d) nieposzlakowana opinia

d) spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 • zna przepisy prawne: ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz inne przepisy prawne dotyczące funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej oraz gospodarki finansowej instytucji kultury, oraz dyscypliny finansów publicznych,
 2. znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,  zagadnień podatkowych i płacowych, 
 3. znajomość obsługi oprogramowania MS Office, programu kadrowo-płacowego, programu Płatnik, obsługa bankowości elektronicznej,
 4. sumienność, odpowiedzialność, systematyczność,
 5. komunikatywność
 6. umiejętność  szybkiego uczenia się
 7. wysoka kultura osobista,
 8. doświadczenie w pracy biurowej,

4. Zakres zadań wykonywanych w ww. stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury,
 3. przygotowywanie projektów budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania,
 4. Naliczania wynagrodzeń pracowniczych, zaliczek podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, innych potrąceń oraz terminowości ich przekazywania;
 5. nadzorowanie, przygotowanie i realizacja umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury,
 7. Prowadzenie akt pracowniczych,
 8. Obsługa programu księgowego i płacowego,
 9. Obsługa programu przeznaczonego do sporządzania, rozliczania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentacji do ZUS i Urzędu Skarbowego;,
 10. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych, środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 11. Rozliczanie pozyskanych środków finansowych z innych źródeł (w tym unijnych),
 12. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do obowiązków Głównego Księgowego,
 13. sporządzanie sprawozdań GUS,
 14. naliczanie wynagrodzeń za prace i  innych świadczeń   pracowników i prowadzenie dokumentacji
 15. prowadzenie kartotek zasiłków chorobowych pracowników jednostek obsługiwanych,
 16. naliczanie i odprowadzanie w obowiązujących terminach podatków od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i innych podatków i zobowiązań,
 17. sporządzanie deklaracji podatkowych,
 18. sporządzanie deklaracji składki ZUS,
 19. wydawanie zaświadczeń w zakresie wynagrodzeń pracowników,
 20. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 21. sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu wynagrodzeń,
 22. prowadzenie i wypełnianie dokumentacji rentowo – emerytalnej pracowników jednostek,
 23. prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,
 24. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników.

5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy – Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie, z siedzibą przy ul. Strażacka 1, 37-433 Bojanów,
 2. Praca w pomieszczeniu biurowym,
 3. Wymiar czasu pracy 1 etat (8 godzin/doba – 40 godzin/tydzień),
 4. Narzędzia pracy: komputer, telefon, fax, kserokopiarka, skaner,
 5. Praca przy monitorze powyżej 4 godzin,
 6. Termin rozpoczęcia pracy 1 październik 2023 r.

6.    Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny;
b)    Curriculum Vitae;
c)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
d)    kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
e)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

7.Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia 22.09.2023 r.  do godz. 15.30.
Miejsce: wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie ” osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie ul. Strażacka 1, 37-433 Bojanów lub za pośrednictwem poczty na ww. adres z dopiskiem: Nabór na stanowisko.

8.    Informacje dodatkowe:

– Bliższych informacji udziela: Grzegorz Piekarz, tel. 794098636
– Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

Administratorem danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie

ul. Strażacka 1

37-433 Bojanów

Inspektorem Danych osobowych jest:

Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,

email: mateusz.siembab@hebenpolska.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

 • Dane osobowe uzyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia wybranego kandydata

Okres przechowywania danych:

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ;
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ;
 • oraz aktów wykonawczych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Druki do pobrania: