Top Panel

Gminny Ośrodek Kultury

Jesteś tutaj: Strona Główna >> Obowiązek informacyjny

Polub nas na Facebooku :-)

Obowiązek informacyjny

Drukuj

Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

Administratorem danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie
Bojanów ul. Strażacka 1

Inspektorem Danych osobowych jest:

Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

 • wykonywania działalności w zakresie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej oraz prowadzenie całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości podległych jednostek,
 • zatrudnienia – świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ;
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ;
 • oraz aktów wykonawczych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna RODO

 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie z siedzibą
w Bojanowie przy ul. Strażackiej 1.

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

·         przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane
w następujących celach:

·         związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,

·         związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

·          udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,

·         udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

·         niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

·          konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

·         niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

·         realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

·         podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz

·         organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany
w oparciu o następujące kryteria:

·         czasu obowiązywania umowy,

·         przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,

·         okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

·         dostępu do swoich danych osobowych,

·         żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

·         żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

·         żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

·         przenoszenia swoich danych osobowych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.